Екоправо

Особливості реєстрації громадських організацій як неприбутковихБільшість громадських та благодійних організацій після їх реєстрації в органах міністерства юстиції отримують статус неприбуткових організацій, при цьому вказані організації звільняються від оподаткування своїх доходів.

Для звільнення від оподаткування доходів організації, чинне законодавство вимагає реєстрації такої громадської чи благодійної організації як неприбуткової. Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств з метою забезпечення єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій та установ, а також їх обліку в податкових органах України центральний податковий орган веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від оподаткування.

Разом з тим, щоб бути зареєстрованою, як неприбуткова, діяльність громадської організації ( а відповідно і статутні документи організації) повинні відповідати певним умовам, передбаченим законодавством.

Що таке реєстр неприбуткових організацій та з якою метою він створений?

Відповідно до п.1.1. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ Реєстр неприбуткових організацій та установ – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи, які звільняються від сплати податку на прибуток. (Відповідно до п. 1.2. цього Положення організації та установи, які не підпадають під визначення неприбуткових, не повинні проходити реєстрацію згідно із цим Положенням).

Відповідно до п.1.4. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ при включенні неприбуткової організації або установи до бази Реєстру їй по її ідентифікаційному номеру ставиться ознака неприбуткової організації (установи). Коли зареєстровані неприбуткові установи та організації будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій та установ, то кошти вважаються доходом та оподатковуються на загальних підставах.

Ким здійснюється реєстрація неприбуткових організацій?

Відповідно до п.1.5. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ створення і ведення Реєстру здійснюється Державною податковою адміністрацією України. Документи для реєстрації подаються до місцевого податкового органу за місцезнаходженням громадської чи благодійної організації.

Які документи подаються для отримання статусу неприбуткової?

Відповідно до п.2.2. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ для отримання статусу неприбуткової подається:

 1. реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком до Положення про реєстр неприбуткових організацій та установ;
 2. копія статутних і установчих документів.

Які громадські та благодійні організації можуть бути зареєстровані як неприбуткові?

Відповідно до п. 7.11.1 ст.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” як неприбуткові можуть бути зареєстровані:

Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності (Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”)

Громадські організації, створені з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності

Які умови реєстрації вказаних громадських та благодійних організацій як неприбуткових?
Умовою отримання статусу неприбуткової благодійною чи громадською організацією є отримання нею доходів, які звільняються від оподаткування.

Які доходи неприбуткових організацій звільняються від оподаткування?

Відповідно до п. 7.11.3.ст. Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці отримані у вигляді:

1) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

Безповоротна фінансова допомога – це:

 • сума коштів, передана платникові податку згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами, які не передбачають відповідної компенсації чи повернення таких коштів (за винятком бюджетних дотацій і субсидій), або без укладання таких угод;
 • сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;
 • сума заборгованості платника податку перед іншою юридичною чи фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності;
 • кредит або депозит, наданий платнику податку без встановлення строків повернення його основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установа (Розділ I Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2000 року N 355)

2) пасивних доходів;
Під терміном “пасивні доходи” слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті (п.7.11.13 ст. 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”)

Дивіденди – платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів, емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку.

До дивідендів не включаються виплати юридичної особи, пов’язані зі зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою(ст.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Проценти – доход, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених на визначений строк коштів або майна. До процентів включаються платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит; платіж за використання коштів, залучених у депозит; платіж за придбання товарів у розстрочку. Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, сума процентів визначається шляхом нарахування відсотків на номінал такого цінного паперу, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами(ст.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Страховий платіж – плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування(ст. 10 Закону України “Про страхування”).

Роялті – платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (ст.1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у попередньому абзаці, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити(розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення(розголошення) є обов’язковим згідно з законодавством України.

Не вважаються пасивним доходом і тому підлягають оподаткуванню на загальних підставах платежі за використання майна, отриманого в користування (орендні, у тому числі лізингові та рентні платежі) (Розділ II Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій), затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2000 року N 355).

3) коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності.

Відповідно до п. 7. 11.13 ст. 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” під терміном “основна діяльність” слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітній та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпечення громадян та для інших цілей, передбачених статутними документами, укладеними на підставі норм відповідних законів про неприбуткові організації. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності в тому числі вичерпний перелік джерел надходження коштів та майна організації (тому для реєстрації організації як неприбуткової в статут доцільно не включати такі формулювання:“ Здійснення інших видів діяльності, що відповідають Статутним цілям Організації”, “та іншої діяльності, яка не суперечить статутним завданням Організації та чинному законодавству”).

Виходячи з роз’яснень Державної податкової адміністрації України від оподаткування звільняються також:

4) Разові або періодичні внески засновників та членів громадських та благодійних організацій (Порядок складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 27)

5) кошти отримані неприбутковою організацією внаслідок ліквідації іншої неприбуткової організації (Лист Державної податкова адміністрація України від 15.12.99 р. N 10261/5/15-1216).

Які додаткові умови реєстрації громадської чи благодійної організації як неприбуткової?

Відповідно до п. 7.11.11. ст.7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. (тому наявність цього пункту у статуті організації також є обов’язковою умовою реєстрації громадської чи благодійної організації як неприбуткової, тому ч.4 п.28 Приблизного статуту варто викласти наступним чином Кошти та інше майно, яке залишається після припинення діяльності організації передається іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховується в доход держави).

Список законодавства:

 • Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”; від 28.12.1994 № 334/94-ВР (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97);
 • Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВР);
 • Закон України “Про благодійництво та благодійні організації” від 16.09.1997 № 531/97-ВР;
 • Порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій) затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2000 року N 355;
 • Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджене Наказом Державної податкової адміністрації України від 11 липня 1997 року N 232;
 • Порядок складання звіту про використання коштів неприбуткових організацій і установ затверджений Наказом Державної податкової адміністрації України від 16 січня 1998 року N 27;
 • Лист Державної податкової адміністрації України від 15.12.99 р. N 10261/5/15-1216